Kronologija

Delovanja Koalicije za gozd na področju civilnega dialoga

Koalicija za gozd je nastala iz prostovoljnega združenja posameznikov in organizacij, ki se zavedajo, da ohranjenost slovenskih gozdov ni samoumevna in da prihaja čas, ko se pritiski nanj povečujejo. Prvič smo se sestali januarja 2013.

December 2013 – Poziv v zvezi z imenovanjem novega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

Decembra 2013 je vlada razrešila direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Iva Trošta. Ob imenovanju novega direkotrja ZGS smo na ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana naslovili odprto pismo, v katerem smo pozvali k premišljenemu, strokovnemu in transparentnemu imenovanju novega direktorja. ZGS je namreč največja strokovna gozdarska organizacija v Sloveniji in kakovost njenega delovanja pomembno vpliva na stanje slovenskih gozdov.

Februar 2014 – Neustrezna sanacija žledoloma lahko povzroči dodatno škodo

Slovenske gozdove je med 30. Januarjem in 10. Februarjem 2014 prizadela obsežna naravna ujma v obliki žledoloma. Kljub temu, da naravne ujme pomenijo finančno škodo pa so te tudi del naravnih procesov. V odprtem pismu smo ministru za kmetijstvo in okolje mag. Dejanu Židanu posredovali predloge za pripravo sanacijskega načrta.

Januar 2015 – Posvet Gozd – naše skupno dobro

V pričakovanju prenove slovenske gozdne zakonodaje smo v sodelovanju z Državnim svetom RS ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirali posvet z namenom izboljšanja zavedanja o celovitem pomenu gozda za družbo. Polna dvorana in velik interes za udeležbo v moderirani razpravi, je potrdil naše domneve, da je priprava nove gozdne zakonodaje zelo aktualna tema, ki zahteva širok civilni dialog.

Vabilo

Januar 2015 – Koalicija za gozd poziva MKGP k javni razpravi

Na posvetu Gozd – naše skupno dobro (glej zgoraj) je Direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Jošt Jakša širši javnosti predstavil pet možnih modelov bodoče ureditve gozdarstva ter odločitev MKGP za model »Uprava (agencija) za gozdove, državno gozdarsko podjetje«, ki ga bo predlagalo Vladi RS. Koalicija za gozd je v odprtem pismu naslovljenem na MKGP opozorila na nujnost javne razprave že v fazi predložitve izhodišč za zakon Vladi RS.

Sporočilo za javnost

April 2015 – Javna razprava o Predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

Med 24. Marcem in 23. Aprilom je potekala javna razprava o predlogu zakona, ki ureja status družbe Slovenski državni gozdovi. Ta naj bi prevzela gospodarjenje (razpolaganje in upravljanje) z gozdovi in drugimi gozdnimi zemljišči v lasti RS z glavnim ciljem povečevanja dobička družbe. V Koaliciji za gozd smo zavzeli stališče, da je predlog zakona družbeno škodljiv, po nepotrebnem povečuje število državnih inštitucij in je slaba podlaga za doseganje večje gospodarnosti ter preprečevanje korupcije. Zaradi manjkajočih ključnih informacij tudi ni mogoče oceniti strokovne ustreznosti, javnofinančne racionalnosti, izvedljivosti ter korupcijske izpostavljenosti predlagane zakonodajne rešitve. MKGP smo predlagali, da predlog zakona, ki je v nasprotju z nacionalnim interesom, umakne iz obravnave.

Sporočilo za medije

Maj 2015 – Koalicija za gozd se je zavzela za javno objavo prejetih pripomb na predlog zakona

Po zaključku roka za posredovanje pripomb smo predlagatelja zakona Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozvali, naj objavi prejete pripombe, saj smo se želeli poučiti o stališčih in argumentih ostalih deležnikov do predloga zakona ter jih napraviti dostopne tudi ostalim. Javnost, ki je seznanjena s pripombami drugih deležnikov, lahko namreč oblikuje boljša, strokovna in konstruktivna stališča, ki prispevajo h kvaliteti končnega predloga zakona, kar naj bi bil tudi namen javne razprave.

Maj 2015 – Objavljeno poročilo o Odnosu javnosti do gozda in upravljanja z njim

V decembru 2014 smo 1000 naključno izbranim gospodinjstvom iz cele Slovenije po pošti poslali vprašalnik o odnosu do gozda in upravljanja z njim. Vzporedno smo izvedli tudi spletno anketo med člani različnih društev. Namen raziskave je pridobiti reprezentativne podatke o stališčih in prepričanjih povezanih z gozdom ter izvedeti katere vidike upravljanja z gozdom podpira javnost. Ob odpiranju gozdne zakonodaje namreč lahko pričakujemo glasne odzive deležnikov z močnimi interesi, medtem ko zelo malo vemo o mnenju tako imenovane tihe večine, na katero pa imajo lahko spremembe v upravljanju z gozdovi prav tako velik vpliv. Rezultati kažejo, da so anketirancem slovenski gozdovi pomembni iz zelo različnih vidikov. Več si preberite v poročilu, ki smo ga objavili ob zaključku Tedna gozdov 2015 in pa v Zborniku referatov Gozdarskih študijskih dni 2015.

Sporočilo za medije

Maj 2015 – Sporočilo za medije ob odprtju razstave Čar lesa 2015

Čar lesa je prireditev, ki že več let promovira uporabo lesa predvsem kot gradiva za objekte in izdelke, torej lesne izdelke z visoko dodano vrednostjo. Ob odprtju letošnje prireditve smo javnost opozorili na to, da Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije ne podpira vzpostavitve trdne gozdno-lesne verige.

Junij 2015 – MKGP je sklicalo sestanek medresorske skupine za pripravo Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

MKGP je 16. junija sklicalo sestanek neformalne medresorske skupine, v katero sta bila imenovana tudi dva člana Koalicjie za gozd. Namen sestanka je bil pregled poteka priprave Zakona o gospodarjenju v lasti RS in pregled prispelih pripomb v okviru javne razprave. Nadaljni sestanek skupine je bil napovedan za mesec julij, prav tako obravnava Zakona na Vladi.

Junij 2015 – Ministrstvo pripomb na Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS ni objavilo

Ministrstvo pripomb, ki jih je prejelo v okviru javne razprave glede predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ni objavilo in je našo prošnjo za njihovo posredovanje kot informacije javnega značaja zavrnilo z odločbo z glavnim argumentom, da bi posredovanje prejetih pripomb oviralo notranje delovanje organa. V Koaliciji smo izkoristili možnost pritožbe na odločbo ministrstva.

Julij 2015 – Koalicija za gozd se je zavzela za javno objavo prejetih pripomb na osnutek Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS

Informacijski pooblaščenec je ugotovil, da je naša pritožba utemeljena. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je naložil, da nam prejete pripombe na predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS posreduje v 31 dneh. Odločbo in obrazložitev Informacijskega pooblaščenca si lahko preberete tukaj. Ko bomo pripombe vseh sodelujočih v javni razpravi prejeli, jih bomo objavili na spletni strani Koalicije za gozd.

September 2015 – Objava pripomb na predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS

Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli pripombe na predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ki je potekala aprila letos in jih objavili med Gradivi.

Novica

September 2015 – Predlog Zakona o gospodarjenju v lasti RS v vladni obravnavi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22. septembra vložilo predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije v prvo vladno obravnavo. Ker v njem MKGP ni upoštevalo pomembnih predlogov stroke in ker manjkajo ključni dokumenti za kvalificirano oceno predloga v Koaliciji za gozd opozarjamo, da predlog ni primeren za nadaljno obravnavo.

December 2015 – začetek parlamentarne obravnave Predloga Zakona o gospodarjenju v lasti RS

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora je 7. 12. 2015 organiziral javno predstavitev mnenj o Predlogu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ki ga je v parlament vložila vlada Mira Cerarja. Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti kot podlago za obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu.

Koalicija za gozd je v svojem mnenju ponovno opozorila na vsebinske pomanjkljivosti predlagane rešitve in proceduralne zagate zaradi kratkega preostalega časa do poteka koncesijskih pogodb.

Mnenje Koalicije za gozd