Članstvo

1. Članstvo v koaliciji je prostovoljno.

2. Koalicija za gozd združuje nevladne in strokovne organizacije ter posameznike. Njihov seznam je objavljen na spletni strani Koalicije.

3. S soglasjem članov lahko v dejavnostih koalicije ad-hoc sodelujejo tudi posamezniki in organizacije, ki niso člani.

4. Član koalicije ne more postati organizacija, ki je ustanovljena s strani političnih strank, gospodarskih družb ali verskih skupnosti, oziroma katere člani so navedene organizacije, ter organizacija, ki je financirana s strani političnih strank, (v pretežni meri – več kot 50 %) gospodarskih družb ali (v pretežni meri – več kot 50 %) verskih skupnosti.

5. Organizacija oziroma posameznik postane član koalicije s sklepom Zbora članov na podlagi pristopne izjave, s katero se zaveže spoštovati Ustanovno listino, pravila delovanja koalicije, druge akte in odločitve koalicije.

6. Člani koalicije delujejo v skladu z Ustanovno listino, drugimi akti in odločitvami koalicije.

7. Za sprejem v članstvo mora kandidat koordinatorju koalicije posredovati:

     – izpolnjeno pristopno izjavo,

     – za organizacije: ustanovni akt ali statut, iz katerega je razvidno leto ustanovitve in cilj delovanja,

     – za organizacije: zapisnik ustanovne seje ali drug dokument, iz katerega je razvidno, kdo so ustanovitelji organizacije,

     – za organizacije: vsebinsko poročilo in poročilo o finančnih virih za preteklo leto ter pismo podpore vsaj dveh obstoječih članov koalicije.

Koordinator koalicije lahko enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za članstvo v skladu z ustanovno listino.

 

Članice Koalicije za gozd so:

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
ProSilva Slovenija
Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

 

Članstvo

Članstvo v koaliciji je prostovoljno