Kdo smo?

Koalicija za gozd deluje od leta 2013 dalje in povezuje organizacije ter posameznike, ki se zavedajo pomena gozdov za trajnostni razvoj Slovenije v dobrobit vseh njenih prebivalcev ter ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Koalicija se zavzema za:

  • prepoznavnost celovitega družbenega pomena gozdov v javnosti;
  • transparentnost procesa novelacije gozdne zakonodaje ter široko javno razpravo;
  • okrepljeno vlogo ekoloških in splošno-koristnih funkcij gozda v novelirani zakonodaji;
  • dejansko uveljavitev sprejetih načel o trajnostnem, sonaravnem in mnogonamenskem upravljanju z gozdovi (podzakonski akti, javna gozdarska služba);
  • pravične koncesije za upravljanje z državnim gozdom;
  • gozd, v katerem lahko v polni meri potekajo naravni procesi in se zagotavlja celovit nabor ekosistemskih storitev (območja brez gospodarjenja, ohranjanje biotske raznovrstnosti, javni gozd v službi izpolnjevanja obveznosti države v zvezi z varstvom narave);
  • ohranitev gozdov v podnebnih spremembah;
  • reševanje problemov lesnopredelovalne industrije neodvisno od gospodarjenja z gozdom.

Članice koalicije:

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Prosilva Slovenija
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

KONTAKT: Renata Karba, info@umanotera.org