Poslanstvo

1. Koalicija se zavzema za:

– prepoznavnost celovitega družbenega pomena gozdov v javnosti;

– transparentnost procesa novelacije gozdne zakonodaje ter široko javno razpravo;

– okrepljeno vlogo ekoloških in splošno-koristnih (predvsem nelesnih) funkcij gozda v novelirani zakonodaji;

– dejansko uveljavitev sprejetih načel o trajnostnem, sonaravnem in mnogonamenskem upravljanju z gozdovi (podzakonski akti, javna gozdarska služba);

– pravične koncesije za upravljanje z državnim gozdom;

– gozd, v katerem lahko v polni meri potekajo naravni procesi in se zagotavlja celovit nabor ekosistemskih storitev (območja brez gospodarjenja, ohranjanje biotske raznovrstnosti, javni gozd v službi izpolnjevanja obveznosti države v zvezi z varstvom narave);

– ohranitev gozdov v podnebnih spremembah;

– reševanje problemov lesnopredelovalne industrije neodvisno od gospodarjenja z gozdom.

Koalicija se osredotoča na vplivanje na politike in na monitoring izvrševanja sprejetih politik. Z združevanjem znanja stremi h krepitvi svojih članov za sodelovanje v civilnem dialogu.

 

2. Koalicija za gozd je partnerstvo nevladnih in strokovnih organizacij ter posameznikov za:

– skupno oblikovanje in zastopanje stališč;

– vzpostavljanje in vzdrževanje sistemskega dialoga z oblastmi ter ostalimi organi na vseh ravneh;

– zbiranje in posredovanje informacij v zvezi s slovenskim gozdom;

– sodelovanje z drugimi deležniki, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja in politik v zvezi z gozdom.

 

3. Koalicija svoje delovanje omejuje na področje civilnega dialoga in na izbrano vsebinsko področje.