Ljubljana, 20.01.2015 Posvet Gozd – naše skupno dobro naletel na velik odziv

Posvet Gozd – naše skupno dobro, ki ga je 15. 1. 2015 v sodelovanju z Umanotero in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziral Državni svet Republike Slovenije, je doživel izjemno velik odziv. Prisotne sta v pozdravnem govoru nagovorila predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar in Državni sekretar za gozdarstvo Miha Marenče. Posvet je povezovala Renata Karba iz Umanotere, ki sodeluje na gozdni tematiki v projektih ZAgozd in Mreža Plan B. Problematika upravljanja z gozdom je bila predstavljena skozi številne vidike od pravnega, zakonodajnega, ekosistemskega in družbenega, do zasebno lastniškega in tržnega. Razprava v drugem delu posveta, za katero je bil interes tako velik, da so organizatorji morali predhodno zapreti prijave, pa sporoča, da je priprava nove gozdne zakonodaje zelo aktualna tema, ki zahteva širok civilni dialog.

         1501_2015_02      1501_2015_13
          Dr. Renata Karba                                                         Predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar

Dr. Jernej Letnar Černič s Fakultete za državne in evropske študije je v uvodnem predavanju postavil pojem skupnega dobrega v pravni okvir. Pojasnil, da je pri vprašanju javnega interesa pri varovanju gozdov ključno iskanje ravnovesja med pravico do zasebne lastnine in javnim interesom. Pravica do zasebne lastnine je namreč temelj demokratične družbe, obenem pa imamo vsi uporabniki tudi obveznosti do varovanja gozdov, vključno z lastniki gozdov, državo in obiskovalci gozdov. Pravica do zasebne lastnine v gozdu namreč ni absolutna, ampak omejena s socialno, ekonomsko in ekološko funkcijo gozdov. Javni interes je sicer nedoločen pravni pojem, ki ga vsakokrat določi trenutna interesna vladajoča koalicija. Praviloma bi moral biti pri pripravi nove zakonodaje upoštevan najmočnejši argument, ki se bo v procesu priprave izoblikoval med deležniki, ki delujejo na tem področju.

        1501_2015_24      1501_2015_25
         Državni sekretar za gozdarstvo, Miha Marenče            Dr. Jernej Letnar Černič s Fakultete za državne                                                                                                          in evropske študije

Dr. Janez Pirnat iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete je nadalje osvetlil različne funkcije in pomene gozdov in poudaril pomembnost enovite javne službe pri upravljanju z gozdnim prostorom ne glede na razdrobljenost parcel in lastništvo gozdov. Anže Japelj iz Gozdarskega inštituta Slovenije je predstavil pri nas še precej neuveljavljeno metodo vrednotenja ekosistemskih storitev in njeno možno uporabo pri oblikovanju politik rabe gozdov. Državni svetnik Cvetko Zupančič je nato predstavil še pogled na skupno dobro v gozdu iz vidika kmetov- lastnikov gozda.

V razpravi je sodelovalo 18 razpravljalcev. Sodelovali so predstavniki zasebnih lastnikov gozda iz Sindikata kmetov Slovenije, Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Društva lastnikov gozdov Dravinja in Hudinja ter Kmetijsko gozdarske zbornice. Uroš Brankovič iz Centra za trajnostni razvoj podeželja je predstavil možnosti spodbujanja manj aktivnih lastnikov k gospodarjenju, Anton Može iz Senožeč pa je govoril o problematiki nerešene lastnine gozdov iz postopka denacionalizacije. Možnosti za izboljšanje ekološke funkcije gozdov so predstavili Tomaž Mihelič in Tomaž Jančar iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic ter Miha Krofel iz Društva za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. Direktorica Umanotere Vida Ogorelec je predstavila okolju škodljive subvencije, ki izhajajo v glavnem iz prenizkih cen za les iz državnih gozdov, ki jih država daje v upravljanje s koncesijo. Jure Justinek iz Čebelarske zveze Slovenije je opozoril na pomen zagotavljanja odprtosti gozdov tudi za namen izkoriščanja čebelje paše, Peter Zajc iz Regionalne razvojne agencije za Koroško in konzorcija odprimopoti.si pa je govoril o družbenem pomenu gorskega kolesarjenja v gozdnem prostoru. O prihodnosti upravljanja z državnimi gozdovi je spraševala Irena Šinko iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Franci Keber iz podjetja Kevik d.o.o. je predstavil projekt, ki povezuje les in zeleno energijo OZE-LESS. O vlogi gozdov kot ponoru CO2  je razpravljal Andrej Kranjc. Dr. Nevenka Bogataj iz Andragoškega centra Slovenije  je predstavila pojem skupnega lastništva. O pomenu javne gozdarske službe pa je razpravljal Jože Prah in Zavoda za gozdove Slovenije.

Na posvetu je Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo predstavil informacijo, da bo novelacija slovenske gozdne zakonodaje potekala v dveh korakih. Prvi naj bi bil sprejet Zakon o upravljanju in gospodarjenju z gozdom v državni lasti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namerava Vladi predstaviti izhodišča zanj že februarja 2015. Zakon o gozdovih naj bi se prenavljal šele v letu 2016. Renata Karba, ki v okviru projekta ZAgozd tudi koordinira Koalicijo za gozd, neformalno zvezo civilnodružbenih in strokovnih organizacij, ga je ob tej priložnosti v imenu Koalicije pozvala k transparentnosti in vključujočemu civilnemu dialogu.

        1501_2015_36
        Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, 
        lovstvo in ribištvo

Svoje strokovne poglede na gozd so predstavili (za ogled kliknite na posameznega predavatelja):

 Zapis razprave je na voljo na tej povezavi, posnetek posveta pa na spletni strani Državnega sveta RS.

Fotografije: Milan Skledar

 
 

Deli